Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-138804-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Xây dựng, Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Làm Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế cơ sở (mẫu số 01 - Thông tư 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn);
- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp làm chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn ( giấy phép thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề);
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc đăng ký đầu tư ( nếu có);
- Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;
+) Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ (05 bộ) gồm :
- Thuyết minh dự án;
- Thuyết minh Thiết kế cơ sở
- Bản vẽ Thiết kế cơ sở;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch "1 cửa" Sở Xây Dựng.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

- Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế cơ sở (mẫu số 01 - Thông tư 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn);
- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (giấy phép thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề);
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc đăng ký đầu tư (nếu có);
- Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;
+) Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ (trọn bộ, số lượng hồ sơ ít nhất 05 bộ gồm :
- Thuyết minh dự án;
- Thuyết minh Thiết kế cơ sở;
- Bản vẽ Thiết kế cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 6 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Thu lệ phí thẩm định Thiết kế cơ sở: Mức thu phí = t ỷ l ệ % x Tổng mức đầu tư Từ 1 đ ến 5 t ỷ đồng = 0,0025% đến 0,0023%

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn làm vật liệu xây dựng - Hà Giang

Menu