Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-186118-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời hạn giải quyết của các đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính có liên quan
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng