Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sơ đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong Khu Công nghiệp - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sơ đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong Khu Công nghiệp - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-118731-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý qui hoạch và Đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ+ Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B. + Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng