Thủ tục hành chính: Thẩm định thành lập và thành lập lại Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thành lập và thành lập lại Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-034021-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng