Thủ tục hành chính: Thẩm định thành lập hội thể thao - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thành lập hội thể thao - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-046903-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội Vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: + Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Sở Nội vụ xem xét, thẩm định.
+ Trong thời gian 60 ngày, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt cho phép thành lập hội
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng