Thủ tục hành chính: Thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257345-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/Phòng Quản lý đô thị thị xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xã
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng