Thủ tục hành chính: Thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-026529-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản Thẩm định phát triển vật liệu xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng