Thủ tục hành chính: Thẩm định quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-024753-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản Thẩm định quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng