Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-111583-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình của Sở Tài chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng