Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS564
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: a) Đối với tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thì trình tự, thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).
b) Đối với các đối tượng như đã nêu ở điểm b trong mục thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định nêu trên, thời gian kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án, phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án;
- Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định.
- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân;
- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.
Thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng