×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-BS293
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật của Thủ tướng Chính phủ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng