Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-086873-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 4 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Đơn vị đến nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố
Bước 3: Sau 4 tháng, đơn vị đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đă đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 5: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, xem xét trình Ủy ban nhân dân huyện/thành phố Quyết định
Bước 6: Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định phê duyệt trong thời hạn không quá 4 tháng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc)
Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hộ đồng nếu có giữa chủ đàu tư với các nhà thầu thực hiện dự án
Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bọ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiện thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vòa sử dụng
Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (Bản gốc)
Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản chủ đầu tư và kết quả kiểm toán
Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nếu có); báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư
Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thừa Thiên Huế

Menu