Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-244526-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng