Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS66
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp hoặc Qua đường bưu điện
- Liên hệ:
Tên: Trần Nho Đạt
Địa chỉ: Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 0437333026. Email: nhodatbttn@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định quy hoạch không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết để hoàn thiện.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển đến
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng