Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng do trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng do trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS53
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan (có trong Hội đồng thẩm định quy hoạch)
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp
- Gửi qua đường bưu điện
- Liên hệ:
Tên: Trần Nho Đạt
Địa chỉ: Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 0437333026. Email: nhodatbttn@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thành việc thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Tổng cục Lâm nghiệp thông báo lý do cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng
- Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Tổng cục Lâm nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng