Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS306
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc (trong đó 35 ngày là thời hạn thẩm định; 15 ngày là thời hạn phê duyệt) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng