Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch - Ninh Thuận

Thông tin

Số hồ sơ: T-NTH-275406-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định, quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng