Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C và dự án đầu tư sản xuất, cất giữ các loại hóa chất nguy hiểm (trừ hóa chất cực độc, gây ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C và dự án đầu tư sản xuất, cất giữ các loại hóa chất nguy hiểm (trừ hóa chất cực độc, gây ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-030295-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng