Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS430
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ngành (trong Hội đồng thẩm định)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
+ Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thành quyết định phê duyệt đề án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho cơ quan trình hồ sơ biết để hoàn thiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng