Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong nước - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong nước - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-048088-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Dự án nhóm A: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày, các cơ quan liên quan: 20 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày)
- Dự án nhóm B: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày, các cơ quan liên quan: 15 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 04 ngày)
- Dự án nhóm C: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày, các cơ quan liên quan: 10 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng