Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-201950-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án khai thác khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Không bao gồm thời gian lấy ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã)
- Thời hạn phê duyệt: không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng