Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-244513-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định không quá 07 ngày, thời gian phê duyệt không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định đồ án quy hoạch; quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng