Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch Chi tiết xây dựng đô thị - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch Chi tiết xây dựng đô thị - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-113134-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Phê duyệt: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng