Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS55
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp
- Gửi qua đường bưu điện
- Liên hệ:
Tên: Trần Nho Đạt
Địa chỉ: Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 0437333026. Email: nhodatbttn@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng