Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý - Ngân hàng Chính sách

Thông tin

Số hồ sơ: B-NCS-252895-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện nơi cho vay
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ tiết kiệm và vay vốn
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định,Ngân hàng Chính Sách Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay
- Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng Chính Sách Xã hội cấp huyện thông báo cho người vay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng