Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-085005-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở xây dựng chuyên ngành
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: - 37 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A
- 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B
- 23 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH&ĐT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng