Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-080362-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian tối đa là 15 ngày , trong đó thời gian tối đa cho các đơn vị tham gia ý kiến là 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình xây dựng.
- Tổ chức lập tờ trình thiết kế bản vẽ thi công + dự toán.
Bước 2: - Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định hoặc các đơn vị có tư cách pháp nhân tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công + dự toán, ra kết quả thẩm định thiết thiết kế + dự toán.
- Tổ chức nhận kết quả thẩm định tại phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện,pPhòng quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.
- Tổ chức lập tờ trình thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình xây dựng và nộp hồ sơ xin thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tại phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Phòng tài chính kế hoạch thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình xây dựng.
- Phòng Tài Chính kế hoạch lập tờ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình.
- Phòng tài chính kế hoạch trình cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt hồ sơ và ra quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Thông báo về chủ trương cho lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tờ trình thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình
Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công + dự toán
Kết quả thẩm định hoặc (báo cáo thẩm tra của tư vấn) thiết kế bản vẽ thi công + dự toán
Tờ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trong đó phải nêu được kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; nhận xét, đánh giá và kiến nghị với người quyết định đầu tư
Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan
Số bộ hồ sơ: 7 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Thẩm định dự toán Tính theo tỷ lệ % của giá trị xây lắp trước thuế của công trình 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành
Thẩm định thiết kế kỹ thuật Tính theo tỷ lệ % của giá trị xây lắp trước thuế của công trình 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng - Nam Định

Menu