Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-133980-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính kế hoạch huyện, thị xã thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng