Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-119504-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, Ban ngành, Bộ quản lý ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường sau phiên họp của hội đồng thẩm định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng