Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-113358-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa Báo cáo (quy định tại Điều 12 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Mục 6.4 phần III của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng