Thủ tục hành chính: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất (đối với những dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư ) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhu cầu sử dụng đất (đối với những dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư ) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS163
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện ( thành phố ) và các phòng ban chuyên môn của cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. Cụ thể:
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các ngành có liên quan, UBND cấp huyện nơi có dự án thẩm định, xác nhận nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng