Thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-061020-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện - Phòng Quản lý Đô thị thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định nhiệm vụ và đề cương quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng