Thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-165191-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Quy hoạch vùng: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Quy hoạch chung: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Quy hoạch chi tiết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng