Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS370
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng