Thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-057934-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng