Thủ tục hành chính: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-241237-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng