Thủ tục hành chính: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-082460-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng