Thủ tục hành chính: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-131642-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 20 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng