Thủ tục hành chính: Thẩm định Kết quả đấu thầu - Sóc Trăng

Thông tin

Số hồ sơ: T-STG-028553-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và Tờ trình phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng