Thủ tục hành chính: Thẩm định kết quả đấu thầu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kết quả đấu thầu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-042851-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng