Thủ tục hành chính: Thẩm định Kế hoạch đấu thầu - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Kế hoạch đấu thầu - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-062725-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng