Thủ tục hành chính: Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072205-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thẩm định dự án dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng