Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-091636-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng