Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ nộp phí nước thải công nghiệp - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ nộp phí nước thải công nghiệp - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-149040-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy nộp tiền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng