Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-197478-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình việc tổ chức thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng