Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đề xuất công nhận Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề xuất công nhận Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-274594-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thẩm định dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng