Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-095448-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng