Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-109034-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo tồn thiên nhiên; Hạt Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ đăng ký , Chi cục Kiểm lâm phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đăng ký và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng