Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-BS36
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn để Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thời hạn để ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản về kết quả thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng