Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án khu đô thị mới, khu dân cư - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án khu đô thị mới, khu dân cư - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-113898-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giám định và Quản lý - Xây dựng cơ bản - Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức họp thẩm định mời các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng